സംസ്കൃതം തസ്തികനിര്‍ണ്ണയം ഉത്തരവ് 'Downloads'-ല്‍.......... LP & UP സംസ്കൃതാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങ് മൊഡ്യൂള്‍ 'Downloads' -ല്‍ കാണാം......... എല്‍.പി. ക്ലാസ്സുകളില്‍ സംസ്കൃതത്തിന് ആഴ്ചയില്‍ 4 പിരിയഡ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 'DOWNLOADS'-ല്‍......... ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാദൗത്യം വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് നവവാണിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍......... രാഷ്ട്രീയസംസ്കൃതസംസ്ഥാന്‍ 2014-15 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷാഫോറവും 'Announcements'- ല്‍ കാണുക............ 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ 3,4 യൂണിറ്റുകളുടെ അധ്യാപകസഹായി 'DOWNLOADS-ല്‍.......... श्रावणकालः कविता - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि। 'Online Magazine-ല്‍ വായിക്കുക....... കാണുക.....संस्कृते गणितम्- വീഡിയോ, ലേഖനം 'Online Magazine'-ല്‍........... വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ നടന്ന സംയിസ്കൃതദിനാചരണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ 'Photo gallery'-യില്‍......... അധ്യാപകതസ്തിക 1:30,1:35 ആക്കിയ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍ വായിക്കക........... വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ്, കടമ്പൂര് തയ്യാറാക്കിയ 'हनुमत्प्रभावः', पाणिनीयधातुपाठपरिचयः,पञ्चतन्त्रम्' എന്നീ പഠനസഹായികള്‍ Downloads-ല്‍......... 1,3,5 ക്ലാസ്സുകളിലെ സംസ്കൃതപാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ 'Downloads'-ല്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു... ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക....... സ്വാതന്ത്ര്യഗീതം (കവിത) പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ, 'Online Magazine'-ല്‍ വായിക്കുക.............. 'Downloads-ല്‍ നിന്നും संस्कृतभाषायाः आधुनिकं मुखम् എന്ന പാഠത്തിന് സഹായകമായ പോസ്റ്റുകള്‍ കാണുക.......... ' अध्यापकः छात्रश्च।' -വീഡിയോ കാണുക......... നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്. 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ അധ്യാപകസഹായി 'Downloads'-ല്‍.............. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ സംസ്കൃതപഠനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 'Downloads'ല്‍.............  
   
                                   
Video Gallery
 
സംസ്കൃതപഠനംസംസ്കൃതപഠനം പ്രശ്നങ്ങള്‍ - ജീവന്‍ ടി.വി. സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ചര്‍ച്ച....
संस्कृतेसंस्कृते गणितम्। - അവതരണം ശ്രീ സതീഷ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂള്‍ ആനന്ദപുരം....
CRAYONS'CRAYONS' - സംസ്കൃത ചലചിത്രം. നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്....
दशपुत्रसमोदशपुत्रसमो वृक्षः।....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 23-10-2014 - AIR
     
2 News - 22-10-2014 - AIR
     
3 News - 21-10-2014 - AIR
     
4 News - 20-10-2014 - AIR
     
5 News - 13-10-2014 - AIR
     
6 News - 12-10-2014 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
जम्मुकश्मीरे गोलिकावर्षणम् -२ मृतिः।
Updated On :Wed, 08 Oct 2014 23:24:59 CDT
भरणसिराकेन्द्रे संस्कृताध्यापकान्दोलनम्।
Updated On :Wed, 01 Oct 2014 02:04:56 CDT
मङ्गलवार्ता।
Updated On :Wed, 24 Sep 2014 00:04:24 CDT
हरिनारायणाय संस्कृतलोकस्य अश्रुपूजा।
Updated On :Thu, 18 Sep 2014 01:04:09 CDT
पाठपुस्तकाभावः।
Updated On :Thu, 18 Sep 2014 05:05:26 CDT
आगमानन्दजयन्तिदिनाघोषः।
Updated On :Mon, 08 Sep 2014 03:21:40 CDT
 
श्रावणकालः। - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि।
Updated On : Thu, 04 Sep 2014 03:01:59 CDT
    More
संस्कृते गणितम्- श्री सतीष्, श्रीकृष्णा उच्चविद्यालयः, आनन्दपुरम्।
Updated On : Fri, 22 Aug 2014 02:50:18 CDT
    More

You are Visiter No:-
35587

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.